Image
วันอังคารที่ 5กรกฎาคม 2565 เวลา 18:00 น.
ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการกลาง ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่1/2565 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก
เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ยุคพัฒนาระยะที่2 ให้ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวม พร้อมส่งเสริม พัฒนาในการเพิ่มและให้ความรู้ด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเน้นแนวทางการทำงานภายใต้ปรัชญา “ สามัคคี คือ พลัง “
โดยช่วงท้ายมีการพิจารณาแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงาน “ 5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า “ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดทำกิจกรรม CSR ของสมาคมฯ ซึ่งการบริจาคทุก 600 บาทจะได้รับเนคไทที่ระลึก 1 เส้น ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสามารถติดต่อได้ที่คุณตอง เจ้าหน้าที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 063-353-1133 / ID line: adminkpis ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 (เนคไทมีจำนวนจำกัด)
Image
บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 15:30 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นำคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกลางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
Image
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6/2565
ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.
ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์
นายกสมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า
และกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6/2565
ณ ห้องรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า
ในรูปแบบ On line
Image
เข้าคารวะมอบหนังสือเชิญพร้อมกำหนดการจัดงาน ``5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า``
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์และ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติตอบรับเป็นประธานงาน ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’ ในโอกาสที่นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์และ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าคารวะมอบหนังสือเชิญพร้อมกำหนดการจัดงานอย่างเป็นทางการ ที่ห้องทำงานประธานรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน เมื่อบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน 2565
Image
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่2/2565
คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น.
ที่ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่2/2565 นำโดย ท่าน มหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ เพื่อติดตามภารกิจของคณะอุปนายก และคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย
Image
แนะนำสมาคมฯกับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)
นางสาวเมตตา ปราบสุธา อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร นายอรรถยุทธ์ ลียะวณิชย์ เลขาธิการ และนางสาวณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น. นางสาวเมตตา ปราบสุธา อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายอรรถยุทธ์ ลียะวณิชย์ เลขาธิการ และนางสาวณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายใต้การบริหารงานของ ท่านนายกสมาคมฯ ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ในสถาบันพระปกเกล้า
โดยได้แนะนำให้ ปปร.26 รู้จัก และเข้าใจการทำงานของสมาคมฯที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ งานวิชาการ กิจกรรมสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้สานความสัมพันธ์ และร่วมกันทำประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนกดติดตามเพจของสมาคมฯ เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูล และเป็นอีก 1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ปปร.26 ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบ
ในการนี้ได้มีการมอบของขวัญ ให้กับ ปปร.26 ด้วยการจัดซุ้มเครื่องดื่ม และช่างภาพมืออาชีพ มาถ่ายภาพเดี่ยว สวมสูทสีเขียวอันทรงเกียรติของสถาบันฯ เก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยอภินันทนาการจากท่านอุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ และความรู้สึกดีต่อสมาคมฯ ก่อนเดินทางกลับ ได้เข้าพบ ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อกราบขอบพระคุณ ที่ให้ความเมตตา แนะนำ และสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ เสมอมา
Image
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์นายกสมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า และนพ.ณัฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00น.
ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า และ นพ.ณัฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กทม. โดยมี ศจ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยกรรมการสถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับ
Image
ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.10 น. ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 500 รูป ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วัดโมลีโลกยาราม หรือชื่อเดิมว่า วัดท้ายตลาด ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ต่อมาสมัยธนบุรี วัดนี้เป็นวัดในเขตพระราชฐาน จึงไม่มีพระสงฆ์อยู่ตลอดช่วงรัชกาล ในรัชกาลที่ 3 ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ทั่วทั้งพระอาราม และทรงเปลี่ยนนามใหม่ว่า ``วัดโมลีโลกยสุธาราม`` ภายหลังมาเรียกกันว่า ``วัดโมลีโลกยาราม`` ปัจจุบันเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรมมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.9 ,ดร.) เจ้าคณะภาค 10 เป็นเจ้าอาวาส
Image
คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นัดประชุมครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การบริหารงานของนายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ โดยมีนายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์ ลียะวณิชย์ และ เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำ
การทำงานของสมาคมจะเน้นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ งานวิชาการ กิจกรรมสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆที่ไม่เฉพาะแค่ชาวไทย พร้อมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯมากกว่า 7,300 คน ได้สานความสัมพันธ์ และร่วมกันทำประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดิน…ซึ่งเป็นปณิธาน และความฝันอันสูงสุดของสมาคม
สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะจัดขึ้นทุกวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ช่วงเวลา 18:00-20:00 น. โดยใช้ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้าเป็นหลัก
Image
แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าชุดใหม่
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมชุดที่ครบวาระ....
Image
ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในถิ่นทุรกันดาร 21 แห่ง
Image
อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระเกล้า
เป็นผู้แทนมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า
และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าบริจาคเงินเพื่อสู้ภัยโควิด-19
ประกาศสมาคม ฉบับที่ 001/2561
เรื่องการจัดทำเว็ปไซต์
สมาคมได้จัดทำเว็ปไซต์เรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้ารับชมเเละส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ Email: kpi.society@gmail.com
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2564
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2563
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2562
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2561
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
ผลการดำเนินงาน
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

สามารถ Download วารสารได้ ที่นี่

สามารถ อ่านบทความได้ ที่นี่

ประวัติสมาคมฯ
Our history
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 1, 2 และ 3 เห็นสมควรที่จะจัดตั้ง สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้น โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้สำเร็จหลักสูตรและผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสืบสานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปณิธานของสถาบันพระปกเกล้า
ข้อบังคับ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ท่านสามารถ อ่าน และ Download ข้อบังคับของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
กิจกรรมของสมาคม
ประมวลรูปกิจกรรมสมาคมฯ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เพื่อการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถดูภาพกิจกรรมของสมาคมทั้งหมดได้ที่นี่
Image

นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคนปัจจุบัน

ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นศูนย์รวมของเหล่าศิษย์สถาบันพระปกเกล้า ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญกว่า 5,000 คน แต่ละปีจะมีสมาชิกเพิ่มประมาณ 500 คนถือเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยการดำเนินงานที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับพลังและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมในการทำกิจกรรม อาทิ งานวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติ และงานช่วยเหลือสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้นให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
นอกจากนี้ สมาคมฯ มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสมาพบปะหรือร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก เช่นงานคืนสู่เหย้า งานสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมกีฬาเป็นต้น และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสมาคมฯ จะส่งเสริมยกย่องศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเป็นผู้ทำคุณให้กับประเทศชาติและสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคุณงามความดีและยกย่องสถาบันพระปกเกล้าอีกทางหนึ่งด้วย

รายนามอดีตนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสมาคมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Email:  kpi.society@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม: พัชรี เนียมสวัสดิ์

เบอร์โทร: 063-353-1133, 02-1419772

เวลาทำการของสมาคม: 08.30-16.30 น.

ส่งข้อความถึงเรา

สามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที