จัดทำ Website เรียบร้อยเเล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศสมาคม ฉบับที่ 001/2561
เรื่องการจัดทำเว็ปไซต์
สมาคมได้จัดทำเว็ปไซต์เรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้ารับชมเเละส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ Email: kpi.society@gmail.com
ทางสมาคมได้จัดทำ website เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของสมาคมได้ หากมีข้อติชมหรือแนะนำ สามาถติดต่อได้ที่ kpi.society@gmail.com
ประชาสัมพันธ์สมาคม

วันที่ 5 มกราคม 2561

สามารถ Download วารสารได้ ที่นี่

สามารถ อ่านบทความได้ ที่นี่

ประวัติสมาคมฯ
Our history
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 1, 2 และ 3 เห็นสมควรที่จะจัดตั้ง สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้น โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้สำเร็จหลักสูตรและผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสืบสานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปณิธานของสถาบันพระปกเกล้า
ข้อบังคับ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ท่านสามารถ อ่าน และ Download ข้อบังคับของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่
กิจกรรมของสมาคม
ประมวลรูปกิจกรรมสมาคมฯ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เพื่อการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถดูภาพกิจกรรมของสมาคมทั้งหมดได้ที่นี่
Image module

นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคนปัจจุบัน

นายวิเชียร ชุบไธสง

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบันของสมาคมพระปกเกล้าปัจจุบันมีสมาชิคเกือบ ๕,๐๐๐ ท่าน วัตถุประสงค์ที่สำคัญของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคือ การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการมาโดยตลอดและเราจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป

รายนามอดีตนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสมาคมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Email:  kpi.society@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม: ธนิสร ปาละโชติ

เบอร์โทร: 097-936-2646, 063-353-1133, 02-1419772

เวลาทำการของสมาคม: 08.30-16.30 น.

ส่งข้อความถึงเรา

สามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที