Image
แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าชุดใหม่
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมชุดที่ครบวาระ....
Image
ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในถิ่นทุรกันดาร 21 แห่ง
Image
อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระเกล้า
เป็นผู้แทนมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า
และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าบริจาคเงินเพื่อสู้ภัยโควิด-19
ประกาศสมาคม ฉบับที่ 001/2561
เรื่องการจัดทำเว็ปไซต์
สมาคมได้จัดทำเว็ปไซต์เรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้ารับชมเเละส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่ Email: kpi.society@gmail.com
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2564
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2563
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2562
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งบการเงินของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2561
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
ผลการดำเนินงาน
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

สามารถ Download วารสารได้ ที่นี่

สามารถ อ่านบทความได้ ที่นี่

ประวัติสมาคมฯ
Our history
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 1, 2 และ 3 เห็นสมควรที่จะจัดตั้ง สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้น โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้สำเร็จหลักสูตรและผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสืบสานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปณิธานของสถาบันพระปกเกล้า
ข้อบังคับ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ท่านสามารถ อ่าน และ Download ข้อบังคับของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าปี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
กิจกรรมของสมาคม
ประมวลรูปกิจกรรมสมาคมฯ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เพื่อการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถดูภาพกิจกรรมของสมาคมทั้งหมดได้ที่นี่
Image module

นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคนปัจจุบัน

นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นศูนย์รวมของเหล่าศิษย์สถาบันพระปกเกล้า ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญกว่า 5,000 คน แต่ละปีจะมีสมาชิกเพิ่มประมาณ 500 คนถือเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยการดำเนินงานที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับพลังและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมในการทำกิจกรรม อาทิ งานวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติ และงานช่วยเหลือสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้นให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
นอกจากนี้ สมาคมฯ มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสมาพบปะหรือร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก เช่นงานคืนสู่เหย้า งานสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมกีฬาเป็นต้น และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสมาคมฯ จะส่งเสริมยกย่องศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเป็นผู้ทำคุณให้กับประเทศชาติและสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคุณงามความดีและยกย่องสถาบันพระปกเกล้าอีกทางหนึ่งด้วย

รายนามอดีตนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสมาคมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Email:  kpi.society@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม: พัชรี เนียมสวัสดิ์

เบอร์โทร: 063-353-1133, 02-1419772

เวลาทำการของสมาคม: 08.30-16.30 น.

ส่งข้อความถึงเรา

สามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที