สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในถิ่นทุรกันดาร 21

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-flow nasal cannula; HFNC) และตู้ความดันลบ (Negative pressure unit) 21 ตู้ เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในถิ่นทุรกันดาร 21 แห่งตามลำดับโดยมีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นายกสมาคม และ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ เลขาธิการ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ส่งมอบ

ส่วนเครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง (HFNC) อีกจำนวน 2 เครื่องซึ่งอยู่ระหว่างการระดมทุนใกล้ครบแล้ว สมาคมและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า จะได้นำส่งมอบโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลอื่นที่จำเป็นพร้อมกับตู้ความดันลบอีก 22 ตู้เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลราชวิถี (5 ตู้) โรงพยาบาลชุมชน (15 ตู้) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (1 ตู้) และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (1 ตู้) โดยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป