Written by :

Posted on :

Tags :

ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่24 (ปธก.24 )

นำโดย
คุณณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ กรรมการบริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร
คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ กรรมการบริหาร รองเลขาธิการ สมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า
Events
วันพุธที่21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00น. ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นางสาวคุณณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ กรรมการบริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อม คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ กรรมการบริหาร รองเลขาธิการ สมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายใต้การบริหารงานของ ท่านนายกสมาคมฯ ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่24 (ปธก.24 )เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ในสถาบันพระปกเกล้า
โดยได้แนะนำให้ ปธก24. รู้จัก และเข้าใจการทำงานของสมาคมฯ โดยภาระกิจสำคัญคือการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ งานสัมมนาวิชาการ กิจกรรมสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้สานความสัมพันธ์ และร่วมกันทำประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดิน
นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนสมาชิกใหม่ ช่วยกดติดตามเพจของสมาคมฯ เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และเป็นอีก 1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา ปธก.24 อีกด้วย พร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับสมาชิก ปธก.24 ที่ระลึก สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ ในการต้อนรับครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯ ได้รับการสานสัมพันธ์ที่ดียิ่งนี้ใว้ตลอดไป
ประมวลภาพ