เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติสมาคม

• สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ ...

จุดประสงค์

• เป็นสมาคมที่ส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านวิชาการ สังคม การทำงานสาธารณประโยชน์และธำรงไว้ซึ่งระบอบ ...

ที่อยู่สำนักงาน

• สำนักงานตั้งอยู่ที่ ณ
สถาบันพระปกเกล้า
เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อดีตนายกสมาคม

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ามีนายกสมาคมดังรายนามต่อไปนี้
1. พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 ...

กรรมการบริหารของสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารฯชุดปัจจุบัน