Written by :

Posted on :

Tags :

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า”

นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก
Events
,
News
ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:00 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก
โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดขั้นตอนต่างๆ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนห่างไกล ปลอดภัยจากโควิดจึงเน้นย้ำเรื่องการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง และเตรียมพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานที่ไม่มีผลตรวจมายืนยัน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคน
#สถาบันพระปกเกล้า #KPI #สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า #KPIS #สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า #5กันยาวันสถาบันพระปกเกล้า #สามัคคีคือพลัง
ประมวลภาพ