Written by :

Posted on :

Tags :

กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)

ภายใต้การบริหารงานของ
• นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์
โดยตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
• นางสาวเมตตา ปราบสุธา อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร • นายอรรถยุทธ์ ลียะวณิชย์ เลขาธิการ
• นางสาวณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
News
,
Notice
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น. นางสาวเมตตา ปราบสุธา อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายอรรถยุทธ์ ลียะวณิชย์ เลขาธิการ และนางสาวณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายใต้การบริหารงานของ ท่านนายกสมาคมฯ ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ในสถาบันพระปกเกล้า
โดยได้แนะนำให้ ปปร.26 รู้จัก และเข้าใจการทำงานของสมาคมฯที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ งานวิชาการ กิจกรรมสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้สานความสัมพันธ์ และร่วมกันทำประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนกดติดตามเพจของสมาคมฯ เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูล และเป็นอีก 1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ปปร.26 ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบ
ในการนี้ได้มีการมอบของขวัญ ให้กับ ปปร.26 ด้วยการจัดซุ้มเครื่องดื่ม และช่างภาพมืออาชีพ มาถ่ายภาพเดี่ยว สวมสูทสีเขียวอันทรงเกียรติของสถาบันฯ เก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยอภินันทนาการจากท่านอุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ และความรู้สึกดีต่อสมาคมฯ ก่อนเดินทางกลับ ได้เข้าพบ ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อกราบขอบพระคุณ ที่ให้ความเมตตา แนะนำ และสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ เสมอมา
ประมวลภาพ