Written by :

Posted on :

Tags :

รายงานความคืบหน้างาน 5 กันยาฯ

ภายใต้การบริหารงานของ
• นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์
• นายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
• เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์
• เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
News
,
Notice
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการกลางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2565
นำโดย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ เพื่อรายงานความคืบหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงาน 5 กันยาวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน
พร้อมกันนี้ได้ซักซ้อม ทำความเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติในพิธีแสดงมุทิตาจิต สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เพื่อให้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงคุณค่า และในช่วงท้ายการประชุม ท่านนายกกิตติมศักดิ์ได้เน้นย้ำขับเคลื่อนการทำงาน ตามวัตถุประสงค์อย่างมีธรรมาภิบาล ในฐานะผู้ให้ ภายใต้ปรัชญา “สามัคคี คือ พลัง” #สถาบันพระปกเกล้า #KPI #สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า #KPIS #สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า #5กันยาวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า
ประมวลภาพกิจกรรม