Written by :

Posted on :

Tags :

งานประเพณีประจำปี ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’ ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จลุล่วงเป็นที่ชื่นชมของเหล่าศิษย์พระปกเกล้าทั้งปวง

ภายใต้การบริหารงานของ
• นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์
• นายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
• เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์
• เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
Events
งานประเพณีประจำปี ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’ ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จลุล่วงเป็นที่ชื่นชมของเหล่าศิษย์พระปกเกล้าทั้งปวงเมื่อคืนนี้ ทั้งนี้ก็ด้วยความสมัครสมานสามัคคีฉันท์พี่น้อง ของมวลหมู่กรรมการบริหารและกรรมการกลางทุกท่าน เป็นภาพแห่งความสุดแสนประทับใจและภาคภูมิใจที่จะประทับไว้ในจิตสำนึกของชาวพระปกเกล้าอย่างไม่รู้ลืม ในโอกาสนี้ ดิฉันในฐานะนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิสาร ตันไชย คณาจารย์ อดีตนายกสมาคม และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมทุกท่านที่กรุณาให้คำชี้แนะอันทรงคุณค่าตลอดมา
ขอขอบพระคุณองค์กรบริษัทห้างร้านตลอดจนชาวพระปกเกล้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างคับคั่ง ขอบพระคุณบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด และทีมงานที่รังสรรระบบแสงสีเสียงและภาพในงานได้อย่างไร้ที่ติ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ กรรมการบริหารและกรรมการกลางทุกท่านที่รวมพลังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้งาน ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’ ให้ประสบสัมฤทธิผลสมดังเจตนารมณ์ด้วยสัจจธรรม ‘สามัคคี คือ พลัง’ หวังใจว่าเราจะได้พบกันใหม่ในวัน ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’ 2566 นะคะ ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ประมวลภาพกิจกรรม