Written by :

Posted on :

Tags :

มอบวีดิทัศน์สารคดีสั้นในรูปแบบบริการสาธารณะจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และมอบวีดิทัศน์อาจาริยบูชา เพลงปาเจราฯ บูชาพระคุณครู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.)

• นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
• ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
• ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร
• นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ คุณอรสา ขาวงาม ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Events
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณอรสา ขาวงาม ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบ พล.อ.วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) เพื่อมอบวีดิทัศน์สารคดีสั้นในรูปแบบบริการสาธารณะจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และมอบวีดิทัศน์อาจาริยบูชา เพลงปาเจราฯ บูชาพระคุณครู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) และช่องทางสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในรุปแบบบริการสาธารณะตามวันและเวลาที่เหมาะสม อนึ่ง คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ไทย ได้ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พิจารณาสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติแล้วเห็นว่า มีเนื้อหาสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ อันเป็นการส่งเสริมการกระทำความดีและหากมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารคดีดังกล่าวจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในวงกว้าง นอกจากนั้น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ถือเป็นหนึ่งในคุณธรรมสำคัญ และพิธีมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ก็ถือเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน จึงได้ร่วมกับ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และครูสมชาย ทับพร ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ กรมศิลปากร ในการจัดทำวีดิทัศน์อาจาริยบูชา อันประกอบไปด้วยบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ระลึกถึงพระคุณครู และบทปาเจราฯ บูชาครู เพื่อใช้ในพิธีมุทิตาจิตแด่ครูบาอาจารย์ ตามโอกาสอันสมควร
ในการนี้ พล.อ.วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้มอบวีดิทัศน์ดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ผ่านการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆของทางสถานี และได้ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสร้างโครงการภาคประชาสังคมต่างๆในอนาคตต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม