Written by :

Posted on :

Tags :

กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู

Events
กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู (21 ก.ย.65) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู จากนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการและนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจตนาของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสองชุดนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องส่งเสริมวินัย ซื่อสัตย์ และกตัญญูกตเวทิตาในเด็ก เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะนำวิดีทัศน์ทั้งสองชุดนี้ไปเผยแพร่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเผยแพร่ในช่องทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ให้นักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับรู้ และให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้นำไปใช้เพื่อให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม