Written by :

Posted on :

Tags :

วันที่ 18 พ.ย. 2565 จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ผ่านการสื่อสารแนวความคิดการตั้งครรภ์เมื่อมีความพร้อม ป้องกันการเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 212 คนเข้าร่วมกิจกรรม

Events
วันที่ 20 พ.ย. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยแผลหดรั้ง แผลไฟไหม้ และผู้ป่วยที่มีความพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆอาทิ นิ้วติด หรือนิ้วเกิน เป็นต้น โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน 1 สัปดาห์ โดยวันแรกของโครงการจะเป็นกิจกรรมการคัดกรองผู้ป่วยว่ามีความพร้อม ความเหมาะสมในการผ่าตัดรักษาอย่างไร โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา อาทิ ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาลจากหลายสถาบัน เป็นต้น โดยในครั้งนี้มีผู้ป่วยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการคัดกรองจำนวน 120 คน
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการมอบสิ่งของต่างๆในโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ณ รพ.แม่สอด ดังนี้ - บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผงซักฟอก จำนวน 120 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมการคัดกรองที่ รพ.แม่สอด - บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 120 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมการคัดกรองที่ รพ.แม่สอด - คุณภารดี วรเกริกกุลชัย มอบปลากระป๋องรวมจำนวน 500 กระป๋อง สำหรับผู้เข้าร่วมการคัดกรองที่ รพ.แม่สอด และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว - คุณปนัดดา เจริญจิตมั่น มอบกระบอกน้ำรวมจำนวน 408 ชิ้น สำหรับผู้เข้าร่วมการคัดกรองที่ รพ.แม่สอด และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว - คุณอรสา ขาวงาม มอบเครื่องดื่มกาแฟสด 200 แก้ว เพื่อเป็นกำลังใจ แพทย์ พยาบาล และอาสามัคร ในกิจกรรมการคัดกรองผู้ป่วย
ประมวลภาพกิจกรรม