Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการบริหาร และตัวแทนคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่ง

News
ซึ่งช่วงที่ผ่านมาท่านได้สร้างผลงาน เพื่อให้สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไว้หลากหลายด้าน ได้แก่ 1.การต่อยอด รักษามาตรฐาน และพัฒนางานของสถาบันพระปกเกล้า -สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ -การบริหารจัดการที่มีประสิทธิ์ภาพ โปร่งใส -องค์กรชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และภูมิภาค 2.ริเริ่ม พัฒนา เปลี่ยนแปลง -สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ:มุ่งเน้นงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง -งานอบรมหลักสูตร:การขับเคลื่อน KPI DNA -งานขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย -ส่งเสริมงานวิชาการให้แก่รัฐสภา -เผยแพร่ผลงานวิชาการกว้างไกล เช่น วารสารสถาบันพระปกเกล้า ระบบการเรียนออนไลน์ ขยายความรู้ลดความเหลื่อมล้ำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ The keys ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว -พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่ และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา -พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ รวม 15 องค์กร นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ ทางด้านวิจัย ร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมกับ UNDP Thailand และ The Ateneo de Manila University สาธาณรัฐฟิลิปปินส์ -บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกลางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าที่ได้สร้างคุณูปการแก่องค์กร และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
- การจัดทำนามบัตรคณะกรรมการบริหารสมาคม ในช่วงท้ายการประชุมท่านนายกกิตติมศักดิ์ยังคงเน้นย้ำปรัชญาการทำงานของสมาคม “สามัคคี คือ พลัง”
ประมวลภาพกิจกรรม