Written by :

Posted on :

Tags :

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566

News
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ เข้าร่วม 4 ท่าน ประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ดร.วิเชียร ชุบไธสง และนายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ พร้อมนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก นายจิตนรา นวรัตน์ กรรมการบริหาร
เบื้องต้นนายกฯยืนยันการทำงานในยุคพัฒนาระยะที่ 2 จะยังคงสานต่อสิ่งที่ดี และริเริ่มสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก สถาบัน และสังคมต่อไป เพราะยังคงเชื่อมั่นศรัธทาในปรัชญา “สามัคคี คือพลัง” พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่าช่วงเวลา 16:30 น. ก่อนการประชุม ตัวแทนกรรมการบริหารสมาคม แสดงความยินดีกับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านใหม่ อ.วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาคนที่ 4 ซึ่งได้รับการลงมติเป็นเอกฉันท์แบบไม่มีคู่แข่ง ท่านเลขาฯได้เล่าให้ฟังถึงแผนงานของสถาบันที่กำลังจะจัดงานใหญ่ เน้นให้ความรู้การเมืองภาคพลเมือง จากปัจจุบันมีศูนย์ 55 จังหวัด เป้าหมายขยายทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป พร้อมย้ำสถาบันและสมาคมเป็นเนื้อเดียวกัน เพียงแค่สวมหมวกคนละใบเท่านั้น จากนั้นเลขาธิการสมาคมฯ รายงานสรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และที่ประชุมมีมติรับรองการประชุม ตามด้วยประธานฝ่ายต่างๆแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมในช่วงที่ผ่านมา
- ฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ยืนยันโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” ผู้ได้รับการช่วยเหลือผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ยากไร้ที่มีโฉนดที่ดินเป็นของตนเองแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมบ้าน พร้อมขยายความการช่วยเหลือเด็กที่ต้องดำเนินการผ่าตัดหัวใจ และการเข้าร่วมโครงการผ่าตัด สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่และช่วยเหลือผู้มีปัญหาแผลหดรั้ง ยืนยันเดินหน้าโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และมอบวิดิทัศน์พิธีมุทิตาจิตไหว้ครูของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ให้เครือข่ายสถาบันการศึกษา นำเผยแพร่ต่อไป - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม รายงานความคืบหน้าการใช้ระบบลงทะเบียน Online แบบใหม่ ลดการใช้กระดาษ การจัดทำเวปไซท์ www.kpisosiety.com , IG , Line official , kpisosiety application เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม การประสาน กสทช.เพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์ 02 09667777 , 081 4714777 ใช้เป็นจุดประสานสอบถามข้อมูลต่างๆของสมาคม พร้อมแจ้งความคืบหน้าการจัดทำบัตรแห่งความสุขที่ร่วมกับ KTC เพื่อให้สมาชิกสมาคมได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อไป - อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการจัดแข่งขันกอล์ฟ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และการแข่งขันกีฬาพระปกเกล้าเกมส์ช่วงเดือนธันวาคม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสถาบันทุกหลักสูตร - ฝ่ายวิชาการรายงานการจัดวิชาการสัญจร เริ่มต้นด้วยการร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ พร้อมบันทึกภาพเพื่อนำออกเผยแพร่ต่อไป - ฝ่ายวารสาร เตรียมพร้อมวารสารรูปแบบออนไลน์(E-book) เพื่อรองรับสมาชิกที่เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งจะเปิดตัวปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานการแนะนำสมาคมกับนักศึกษาใหม่ 7 หลักสูตรให้ได้รับทราบการทำงานของสมาคม พร้อมทั้งเผยแพร่ความเคลื่อนไหว และการทำงานของสมาคมให้สมาชิกรับทราบผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค ซึ่งแผนงานจากนี้ไปจะเดินหน้าเปิด Line official ที่จะมีสมาชิกได้ 5,000 คน เพื่อให้เป็นชุมชน และจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาคมให้ใกล้ชิดกันได้มากขึ้นต่อไป - ฝ่ายปฏิคม รายงานการทำงานของทีมต้อนรับที่ดูแลผู้เข้าร่วมงานวันพระปกเกล้า และจัดเตรียมอาหารสำหรับงานต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 5 ท่าน การแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมเพิ่มเติม 3 ท่าน ซึ่งช่วงสุดท้ายได้มีการร่วมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ 1.กรรมการบริหาร และกรรมการกลางแต่ละหลักสูตรจะเป็นตัวแทนของแต่ละรุ่น แต่ละหลักสูตร ที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าได้ 2.ปรับเพิ่มจำนวนกรรมการบริหารจาก 41 คน เป็น 51 คน 3.กรณีกรรมการบริหารมีจำนวนไม่ครบ 51 คน ตามที่กำหนด ให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการส่วนที่เหลือได้ โดยการรับรองของกรรมการบริหาร พร้อมกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งต่อไปในวันที่ 25 เมษายน 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับมอบของขวัญของที่ระลึก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่จากสมาคม ภายใต้การสนับสนุนของรองเลขาธิการฯ ปนัดดา เจริญจิตมั่น และหนังสือปริตรธรรม ที่สนับสนุนโดยท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ ท่านประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ติดมือกลับบ้านด้วยความประทับใจ
ประมวลภาพกิจกรรม