Written by :

Posted on :

Tags :

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และชมรมนักศึกษา ปปร.24 ส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ รวม 4 หลัง หลังที่ 166 ของนางชมจันทร์ โลนุช บ้านขมิ้น ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร, หลังที่ 167 ของนางบุญเพ็ง นนธิบุตร บ้านบดมาด ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร, หลังที่ 168 บ้านนาง บอน กลยนี บ้านที่เกิดอัคคีภัย และหลังที่ 169 บ้านนาง สำเนียง คำใบ บ้านดอนแดง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

News
การมอบบ้านในครั้งนี้ นำโดย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมด้วยคุณพชรพรรณ มาตรศรี และพันเอก (พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า คุณอรสา ขาวงาม ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และคุณรังษิมา ทองพันชั่ง กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธี สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้รับมอบบ้านและประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก สมาคมขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนสำหรับการมอบสิ่งของในครั้งนี้มาในโอกาสนี้
ประมวลภาพกิจกรรม