Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก

Events
ในเบื้องต้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาทนายความ และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งจะมีการลงนามร่วมกันในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. พร้อมเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นได้แจ้งความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2566 ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานในแต่ละฝ่ายเพิ่ม เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานครั้งแรกไปในเวลา 16:00 น.วันเดียวกันนี้ และจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 20 เมษายน 2566
ประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ขออนุมัติวงเงินจากสมาคมฯเพื่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” จำนวน 3 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 345,000 บาท ประธานฝ่ายกฎหมาย แจ้งการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ เมื่อดำรงตำแหน่งจนครบวาระแล้ว จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกิตติมศักดิ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าต่อไป ประธานฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และวารสาร เชิญชวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง 5 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.40 น. พร้อมรายงานความคืบหน้า การจัดทำวารสารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประธานฝ่ายวิชาการ รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษกฎหมายน่ารู้เรื่อง : "ระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ของประเทศไทย และพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ที่ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ได้ร่วมกันกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชาธิปก และวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง 5 กันยา หลังเสร็จสิ้นการประชุม ท่านนายกสมาคมฯ เชิญคณะกรรมการบริหารรับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องสันทนาการ 1 เพื่อให้คณะกรรมการชุดเดิม และที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้แนะนำตัว พร้อมสานความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากสมาคมยังคงเน้นย้ำ “สามัคคี คือ พลัง” ที่จะเป็นส่วนสำคัญ ผลักดันการทำงานของสมาคมฯในยุคพัฒนาระยะที่ 2 ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม