Written by :

Posted on :

Tags :

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 และขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ระหว่างสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ากับสภาทนายความแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพรพปกเกล้า ชั้น 5 อาคารรัฐศาสนภัคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
News
,
Notice