Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยฝ่ายสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มี ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ลงนาม และฝ่ายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ และนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

สำหรับ รายละเอียดสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น อาทิ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และสมาชิกของสมาคมฯ โดยจะให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง หรือในกรณีที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า หรือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมทางกฎหมาย ทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น

News
นอกจากนี้ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวอีกว่าจะมีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดความขัดแย้ง และลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนได้อีกช่องทางหนี่ง อีกทั้งจะมีการเปิดช่องทางช่วยเหลือทางกฎหมายผ่านระบบลิงก์ หรือ QR code อันเป็นการอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดยในระยะเริ่มต้นจะเปิดให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าก่อน
ในโอกาสนี้ มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าและสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้พล.อ.ต.อิทธิพร คณะเจริญ ประธาน มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ครั้งที่ ๘ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ยากไร้ ขาดโอกาสใน จ.จันทบุรี
ประมวลภาพกิจกรรม