Written by :

Posted on :

Tags :

🔸 วันอังคารที่ 25​ เมษายน 2566 เวลา 18:00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่2/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ เข้าร่วม 3 ท่าน ประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ พร้อมนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก

เบื้องต้นนายกฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 1.1​ เรื่องพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ากับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและความช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และสมาชิกของสมาคมฯ โดยจะให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง หรือในกรณีที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า หรือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมทางกฎหมาย ทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น นอกจากนี้ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวอีกว่าจะมีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดความขัดแย้ง และลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนได้อีกช่องทางหนี่ง อีกทั้งจะมีการเปิดช่องทางช่วยเหลือทางกฎหมายผ่านระบบลิงก์ หรือ QR code อันเป็นการอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดยในระยะเริ่มต้นจะเปิดให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าก่อน
1.2​ นายกแจ้งเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันพระปกเกล้าได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างเพศ​ (ประเภทหน่วยงาน) เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 1.3​ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพิ่ม 1 ท่าน​ คุณวีรศักดิ์ โชติวานิช ปปร.20 1.4 มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในนามสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อโครงการ ว่า "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566" ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ขาดโอกาสในจังหวัดจันทบุรี​จำนวน 10,000 คน 1.5 สมาคมฯขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เรียนเชิญ สำนักพิมพ์จาก ไทยรัฐ แนวหน้า และผู้จัดการ และสภาทนายความในพระบรมราชปถัมภ์ เรียนเชิญ สำนักพิมพ์จาก เดลินิวส์ และเนชั่น จากนั้นเลขาธิการสมาคมฯ รายงานสรุปผลการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2566 ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุม
ทั้งนี้นายกฯรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ผ่านมา​ มีการจัดประชุม ปี​2565-​ปัจจุบัน​ จำนวน 11 ครั้งดังนี้ (1) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง (2) ประชุมใหญ่วิสามัญ จำนวน 1 ครั้ง (3) ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 7 ครั้ง (4) ประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการกลางสมาคมฯ จำนวน 2 ครั้ง โดยนำเสนอผลงานกิจกรรมของสมาคมผ่านวิดีทัศน์ นอกจากนี้นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน ได้มีการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ในประเด็นหลัก คือ ให้ยกเลิกความในข้อ 15 และใช้ความต่อไปนี้แทน "ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมตามข้อบังคับนี้ เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ดำรงตำแหน่งเป็นนายก สมาคมกิตติมศักดิ์ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์แล้ว ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ต่อไปตามข้อบังคับนี้ นายกสมาคมกิตติศักดิ์สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมร่วมระหว่างคณะ กรรมการบริหารกับคณะกรรมการกลาง และการประชุมใหญ่ของสมาคม เพื่อให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น แนะนำแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร โดยนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สามารถออกเสียงลงมติในการประชุมต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหาร" ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในช่วงต่อมานายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก ได้ขอความเห็นชอบงบการเงินสำหรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2566​ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2566 ให้ บริษัท จีเอเอพีโปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด โดย นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในช่วงสุดท้ายนายกฯได้เน้นย้ำเรื่องการจัดงาน "5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า" ประจำปี​ 2566 ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับการประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณโดนัทแสนอร่อยจาก​ ดร.ธิตฺมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ นมเหน่อแสนอร่อยจากคุณพชรพรรณ มาตรศรี ทีมงานช่างภาพบริษัท UCI​ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว น้ำส้มคั้นสดเคี้ยวได้จากดร.ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ และของที่ระลึกกระชายขาว พลัส จากคุณชยวีร์ เรืองเดชสุวรรณ​ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน
ประมวลภาพกิจกรรม
Events