Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ นำโดย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และพันเอก (พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นายชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมและนายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การมอบบ้านครั้งนี้ รวม 3 หลัง หลังที่ 171 ของนาย เฉลิมพล คำชนะ บ้านบัวน้อย ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
หลังที่ 172 ของนางสาวจรรยา ประสงค์ดี บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
หลังที่ 173 ของนางไพจิตร ทองวัน บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ประมวลภาพกิจกรรม
Events