Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรสนับสนุนโครงการ แพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ครั้งที่ 8 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จัดโดย นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.10 ในการนี้มีนายชยวีร์ อังศุสิงห์ และนายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

News