Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ห้อง ประชุม ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นางสาวหญิง จันทร์ศรี เป็นตัวแทนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเข้าต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 (ปธก.25)

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้เข้ารับการอบรมให้รู้จัก และรับทราบการทำงานของสมาคมฯ พร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน และร่วมกันทำงานช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม
Events