Written by :

Posted on :

Tags :

โดย สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคม, นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์, นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์, พญ.ทักษอร วิโรจน์วรรณ ร่วมกับ พิธีมอบเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง ให้แก่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะ พ.ชุมชน 5 แห่ง และมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร ให้แก่ รพ.สต. 50 แห่ง จังหวัดสกลนคร

โดย มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร, สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า พิธีมอบกาแฟ จำนวน 100 กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา โดย คุณภารดี วรเกริกกุลชัย ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ประมวลภาพกิจกรรม