Written by :

Posted on :

Tags :

นำโดย ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พันเอก (พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคม คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน กรรมการบริหาร ดร.สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ชมชนพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก โดย คุณภารดี วรเกริกกุลชัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม