Written by :

Posted on :

Tags :

นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมด้วย

วาระการประชุม ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ความร่วมมือจัดกิจกรรม KPI – กอล์ฟการกุศล สถาบันพระปกเกล้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย ด้วยดี ระเบียบวาระที่ 2 : ความคืบหน้าการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2566 ทั้งรายชื่อคณะกรรมการจัดงาน ร่างกำหนดการ รางวัลที่มีในการจับฉลาก พร้อมรายละเอียดการจองโต๊ะเข้าร่วมงาน ราคาโต๊ะละ 15,000 บาท / จำนวน 10 ที่นั่ง ระเบียบวาระที่ 3 : ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจะมีการจัดหาทนายเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการขอคำปรึกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 : ขอมติรับรอง การแต่งตั้ง ดร.พรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการบริหาร เป็นผู้นำเอกสารไปจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์นี้จะให้คำปรึกษาประชาชนทั่วไปด้วย มิใช่เพียงแค่สมาชิกสมาคมเท่านั้น ระเบียบวาระที่ 5 : ทบทวนสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าให้ที่ประชุมรับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการกลาง ครั้งถัดไป จะแจ้งผ่านทางไลน์กลุ่ม “คณะกรรมการกลาง KPIS” ให้ทราบต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม
Events