Written by :

Posted on :

Tags :

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคม ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการและคุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน กรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมกับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหารือและวางแผนงานการดำเนินโครงการจัดทำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำโครงการ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาพเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนครอบครัว โดยจะได้มีการถ่ายทำสื่อดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม
Events