Written by :

Posted on :

Tags :

🔸 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมด้วย

เบื้องต้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า บริจาคเงินให้มูลนิธิกาญจนบารมี 500,000.- บาทในโครงการ ผ้าป่ามหากุศล “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม” ประจำปี 2566 ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วย 70-80% รอดชีวิต ด้วยการตรวจคัดกรอง โดยใช้รถโมบายเคลื่อนที่ ณ สำนักงานมูลนิธิกาญจนบารมี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเชิญคณะกรรมการบริหารดูงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ช่วงวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ในการนี้ท่านนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมบริจาคส่วนตัวเพิ่มอีก 500,000.- บาท

พร้อมกันนี้ได้บอกเล่าความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี 500,000.- บาท โดยคุณภารดี วรเกริกกุลชัย กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมบริจาคส่วนตัวเพิ่มอีก 200,000.- บาท

ในขณะเดียวกันได้ขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7/2566 (ครั้งที่ผ่านมา) จากนั้นมีการรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ความคืบหน้าศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้ที่ประชุมได้รับทราบ - ฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยท่านนายกกิตติมศักดิ์ แจ้งแผนงาน การส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ "สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" หลังที่ 187,188,189 ในเดือนธันวาคม 2567 - ฝ่ายวิชาการ โดย นพ.ณัฐฏชัย สุวจิตานนท์ นำเสนอตัวอย่างหนังสั้น “วัยรักวัยรั้น” (มีทั้งหมด 5 ชุด) ที่ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยให้ความรู้ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ก่อนนำเผยแพร่สู่สาธารณชนในลำดับต่อไป - ฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร โดย ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต ขอหารือเรื่องการจัดทำวารสารสมาคมฯ และแจ้งให้ทราบเรื่องการขอจัดทำฐานองค์พระพุทธชินราชจำลองที่สมาคมฯ มอบให้กับวัดพรหมคุณาราม มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ - ท่านนายกฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทั้งสิ้น 8,717 ท่าน - คุณทีปกร โกมลพันธ์พร ขออนุมัติงบประมาณ 315,000.- บาท ในการจัดทำเนคไทสมาคมฯ 2 แบบ (สีเหลือง-เขียว และสีดอกรวงผึ้ง) จำนวน 900 เส้น ในช่วงท้าย ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งต่อไป)ในวันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:00 น.

ประมวลภาพกิจกรรม
Events