Written by :

Posted on :

Tags :

🔸 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมด้วย

เบื้องต้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.เรื่องการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 2.แสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา เจริญจิตมั่น รองเลขาธิการ ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน ชมรม ปรม. โดยได้รับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 3.การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยคุณวุฒิพงศ์ วนากุล กรรมการบริหาร เป็น อุปนายก 4.การเข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Memogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อบต. หนองหงส์ อ. พานทอง จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 5.สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเข้ารับโล่เกียรติยศ "Saint Francis of Assisi Award" โครงการ “คนดี รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม B1-1 อาคารรัฐสภา 6.สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ารับมอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำเงา ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 259,000 บาท สนับสนุนโดย คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหาร บริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด (NT

จากนั้น เลขาธิการสมาคม รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 1/2567) ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมขอมติรับรอง นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รายงาน ความคืบหน้าในการทำงาน - การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน - การดำเนินงานของศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ไม่มีผู้ส่งคำร้องขอคำปรึกษาทางกฎหมายเข้ามา - ความคืบหน้าการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่สนามกอล์ฟ ริเวอเดล กอล์ฟ คลับ ทั้งเรื่องสถานที่ การเตรียมความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงของรางวัล และผู้ให้การสนับสนุน - การเตรียมการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2567 ทั้งรูปแบบการจัดงาน และกำหนดการของงาน - การผลิตเนคไทสมาคม ที่ในเวลานี้ผลิตเสร็จเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้เหลือเนคไทสมาคม แบ่งเป็นลายสีเขียว และสีเหลือง โดยสีเหลือง มี 2 แบบ คือ แบบลายตรงและลายสาน ท่านนายกกิตติมศักดิ์แจ้งแผนงาน ขยาย"โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม ไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสต่อไป ในช่วงท้าย ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งต่อไป)ในวันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18:00 น. พร้อมกำหนด วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ขอขอบคุณท่านดร.ภูมิวรินทร์ที่ได้สนับสนุนน้ำส้มแสนอร่อยมอบให้คณะกรรมการที่มาประชุมในวัครั้งนี้ด้วยค่ะ

ประมวลภาพกิจกรรม
Events