Written by :

Posted on :

Tags :

การประชุมหารือคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมย่อย 5 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายจิตรนรา นวรัตน์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯและกรรมการบริหารสมาคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.พรทิพย์ เตชะบูรณกิจ รองประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯและกรรมการบริหารสมาคม และคณะทำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เข้าร่วมประชุม

โดยมีหัวข้อหารือ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. แนะนำตัวและทำความรู้จักกันในการพบกันครั้งแรกของ คณะทำงานฯ 2. หารือแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานร่วมกัน รวมทั้ง หารือการออกข้อกำหนดหรือข้อบังคับของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯในการปฏิบัติงานด้วย 3. ขอความเห็นเรื่องควรมีพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ อย่างเป็นทางการ หรือไม่ 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวไกล่เกลี่ย

ประมวลภาพกิจกรรม