Written by :

Posted on :

Tags :

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชาธิปก อาคารเรียนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์​ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคม และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก

บื้องต้นประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1. ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

2. จำนวนกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าในปัจจุบันที่มี - คณะที่ปรึกษาสมาคม ทั้งหมด 15 ท่าน - กรรมการบริหารมีทั้งหมด 41 ท่าน 3. สถิติการเข้าชม Website และเพจ Facebook ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นับตั้งแต่ปี 2566 – ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตัวเลขผู้ติดตามในเพจ Facebook ก็มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากนั้นเลขาธิการสมาคมได้รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมขอมติรับรองจากที่ประชุม ประธานแจ้งเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมตลอดปี 2566 เช่น - การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 - การจัดประชุมใหญ่วิสามัญ - การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกเดือน - จำนวนสมาชิกสมาคม ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 8,717 คน - การมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ "สร้างซ่อมแชมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" - สนับสนุน"โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Memogram)​ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา​ " ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิกาญจนบารมี - การจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา - การจัดทำหนังสั้น “วัยรักวัยรั้น” ที่ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยให้ความรู้ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อนำเผยแพร่สู่สาธารณชน - ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้มีปัญหานิ้วติด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง รวมถึงความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - รายงานค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะกุศลในปี 2566

ขอความเห็นชอบ ⁃ งบการเงินสำหรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ⁃ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2567 แจ้งการเตรียมความพร้อมจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2567 และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ท้ายสุดท่านนายกได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการทำงานแบบปิดทองหลังองค์พระปฏิมาของสมาคม ทั้งการเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์มาโดยตลอด ซึ่งภารกิจต่างๆไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดีแบบนี้หากไม่มีทุกท่านให้การสนับสนุน นี่จึงทำให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมของคำว่า “สามัคคี คือ พลัง” ในการขับเคลื่อนงานยุคพัฒนาระยะที่ 2 ของสมาคมอย่างแท้จริง ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารสำหรับประชุมดังนี้ 1.ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคม สนับสนุน ขนม PUFFU 120 ชิ้น ,กะหรี่ปั๊บ 150 ชื้น และเบอร์เกอร์ ร้านเบอร์เกอร์คิง จำนวน 20 ชุด 2.คุณพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาสมาคม ที่ได้สนับสนุน นมเหน่อ จำนวน 210 ขวด 3.ดร.ปนัดดา เจริญจิตมั่น อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่ได้สนับสนุนแก้ว COFFEE CUP จำนวน 150 ใบ 4.ดร ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ กรรมการบริหาร ที่สนับสนุน น้ำส้มอร่อยๆจำนวน 100 ขวด สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ครั้งต่อไป กำหนดไว้ในวันที่ 29 เมษายน 2568

ประมวลภาพกิจกรรม
Events