Written by :

Posted on :

Tags :

วันที่​ 29​ พฤษภาคม​ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร​ ดร.พรทิพย์ เตชะบูรณากิจ นางรุ่งทิพย์ สูงสว่าง​ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง​ มอบ อุปกรณ์กีฬาจากบริษัทมาราธอน​ มูลค่า​ 20,000​ บาท​ให้แก่​ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น​ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ โดยมี​ ดร.วิชัย ไทยถาวร​ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ นายวรัญญู วอทอง ประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า​ ต.​ นิคม​ อ. สตึก​ จ.​ บุรีรัมย์

ในช่วงท้ายตัวแทนจากสภาสังคมสงเคราะห์ ได้มอบดอกแก้วกัลยาไว้เป็นที่ระลึก​ (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการของศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ทั้งยั้งทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ของคนพิการ)​ ขอขอบคุณ​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมที่ได้สนับสนุน อุปกรณ์กีฬาในครั้

ประมวลภาพกิจกรรม