ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจแก่นักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12” (ปนป.12)

Written by : kpis_officer Posted on : September 24, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าทั้งที่ผ่านมาและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่นักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12” (ปนป.12) Events เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายชยวีร์ อังศุสิงห์ และนายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าทั้งที่ผ่านมาและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่นักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12” (ปนป.12) ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next

รับมอบวีดีทัศน์ซีรี่ส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ เพื่อขยายผลเผยแพร่ในเครือข่ายสำนักงานกองทุนฯ

Written by : kpis_officer Posted on : September 22, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram รับมอบวีดีทัศน์ซีรี่ส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ เพื่อขยายผลเผยแพร่ในเครือข่ายสำนักงานกองทุนฯ Events ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะ ในโอกาสรับมอบวีดีทัศน์ซีรี่ส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ เพื่อขยายผลเผยแพร่ในเครือข่ายสำนักงานกองทุนฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next

มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : September 21, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า Events นายแพทย์ พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า โดยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะกรรมการมูลนิธิ และคณะ ณ อาคารสอาดศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้ ดร.นรภัทร ลีธีระโชติ (ดร.ช้าง)กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้บริจาคสมทบอีก 100,000 บาท ขออนุโมทนาบุญค่ะ ประมวลภาพกิจกรรม Previous […]

กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู

Written by : kpis_officer Posted on : September 21, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู Events กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู (21 ก.ย.65) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู จากนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการและนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจตนาของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสองชุดนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องส่งเสริมวินัย ซื่อสัตย์ และกตัญญูกตเวทิตาในเด็ก […]

มอบทรัมป์ไดรฟ์และแผ่นซีดีคลิปซีรีส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’

Written by : kpis_officer Posted on : September 14, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram มอบทรัมป์ไดรฟ์และแผ่นซีดีคลิปซีรีส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ Events ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศสมาคม คุณอรสา ขาวงาม รองเลขาธิการสมาคม นายชยวีร์ อังศุสิงห์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายวัชรชนก วงษ์สุวรรณ และคณะ เข้ามอบทรัมป์ไดรฟ์และแผ่นซีดีคลิปซีรีส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ ผ่านหัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี คุณจิระนันท์ สุทธรัตน์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ ณ […]

มอบวีดิทัศน์สารคดีสั้นในรูปแบบบริการสาธารณะจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ

Written by : kpis_officer Posted on : September 7, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram มอบวีดิทัศน์สารคดีสั้นในรูปแบบบริการสาธารณะจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และมอบวีดิทัศน์อาจาริยบูชา เพลงปาเจราฯ บูชาพระคุณครู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) • นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า • ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า • ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร • นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ คุณอรสา ขาวงาม ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Events วันที่ 7 กันยายน 2565 นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม […]

งานประเพณีประจำปี ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’

Written by : kpis_officer Posted on : September 5, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram งานประเพณีประจำปี ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’ ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จลุล่วงเป็นที่ชื่นชมของเหล่าศิษย์พระปกเกล้าทั้งปวง ภายใต้การบริหารงานของ • นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ • นายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ • เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์ • เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ News , Notice งานประเพณีประจำปี ‘5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า’ ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จลุล่วงเป็นที่ชื่นชมของเหล่าศิษย์พระปกเกล้าทั้งปวงเมื่อคืนนี้ ทั้งนี้ก็ด้วยความสมัครสมานสามัคคีฉันท์พี่น้อง ของมวลหมู่กรรมการบริหารและกรรมการกลางทุกท่าน เป็นภาพแห่งความสุดแสนประทับใจและภาคภูมิใจที่จะประทับไว้ในจิตสำนึกของชาวพระปกเกล้าอย่างไม่รู้ลืม ในโอกาสนี้ ดิฉันในฐานะนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา […]

ออกรางวัลสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

Written by : kpis_officer Posted on : August 8, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram ออกรางวัลสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 • นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ Events นายกสมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสิน เชิญเป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย -รางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี -รางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษ 2 ปี / ดิจิทัล 2 ปี -รางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี โดยการออกรางวัลครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย […]

สานสัมพันธ์น้องพี่รุ่นที่ 26

Written by : kpis_officer Posted on : July 31, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram งานสานสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ภายใต้การบริหารงานของ • นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ • นายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ Events นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ร่วมงานเลี้ยงที่ ดร.ศักดิ์ชาย ศรีมานพ (พี่เถ่า) ประธานนักศึกษา ปปร.25 ต้อนรับน้องใหม่ ปปร.26 โดยมีประธานรุ่น พล.ต.อ. มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.เทวัญ ลิปตพัลลภ ประธานรุ่นและคณะนักศึกษา ปปร.24 ร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่งที่ รร.มิราเคิล […]

มอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’

Written by : kpis_officer Posted on : July 28, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ นำโดย • สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า • มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ร่วมด้วย • คณะชมรมนักศึกษา ปปร.21 • กำลังพลโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กองทัพภาคที่ ๒ Events วันที่16 กรกฎาคม 2565 ณ.จังหวัดสกลนคร สถาบันพระปกเกล้า สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ร่วมด้วยคณะชมรมนักศึกษา ปปร.21 และกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ หลังที่ 156, 157, 158 และ 159 รวม 4 […]