วันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “เผยวัตถุที่เคยซ่อน” โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Written by : kpis_officer Posted on : May 29, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “เผยวัตถุที่เคยซ่อน” โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดในงาน และมีนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเหล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ ประมวลภาพกิจกรรม Previous image Next image Events

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : May 24, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.​ ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมีวาระดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย […]

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเข้าต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 (ปธก.25)

Written by : kpis_officer Posted on : May 23, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ห้อง ประชุม ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นางสาวหญิง จันทร์ศรี เป็นตัวแทนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเข้าต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 (ปธก.25) นอกจากนี้ได้แนะนำผู้เข้ารับการอบรมให้รู้จัก และรับทราบการทำงานของสมาคมฯ พร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน และร่วมกันทำงานช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม Previous image Next image Events

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ บ้านหลังที่ 171-173 ที่อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และตำบลท่าบ่อสงคราง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Written by : kpis_officer Posted on : May 11, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ นำโดย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และพันเอก (พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นายชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมและนายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การมอบบ้านครั้งนี้ รวม 3 หลัง หลังที่ 171 ของนาย เฉลิมพล คำชนะ บ้านบัวน้อย ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร หลังที่ […]

วันอังคารที่ 25​ เมษายน 2566 เวลา 18:00 น. จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : April 27, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram 🔸 วันอังคารที่ 25​ เมษายน 2566 เวลา 18:00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่2/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ เข้าร่วม 3 ท่าน ประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ พร้อมนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก เบื้องต้นนายกฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 1.1​ เรื่องพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง […]

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2566

Written by : kpis_officer Posted on : March 30, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก Events ในเบื้องต้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาทนายความ และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งจะมีการลงนามร่วมกันในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 […]

วันเสาร์ที่18 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 น.-15:00 น. ณ ห้องประชาธิปก สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าโดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายกฎหมาย ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสภาทนายความ จัดบรรยายพิเศษ กฎหมายน่ารู้ เรื่อง ‘ระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีของประเทศไทย’ บรรยายโดย นายกสภาทนายความ ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง

Written by : kpis_officer Posted on : March 20, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram การบรรยายในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตร ปรม. 22 รวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟัง ทั้งที่ห้องประชาธิปก และช่องทาง Facebook live รวมทั้งสิ้น 179 ท่าน ผู้รับฟังได้รับทราบข้อมูลวิวัฒนาการกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไล่มาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จนถึงปัจจุบันที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งยังมีช่องว่างทางกฎหมายบางอย่างที่ต้องหาวิธีการต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้โจทย์และจำเลยได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน แต่โดยภาพรวมการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี จะทำให้คู่กรณีได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงมีผลบังคับ Events ผู้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยได้ต้องผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น หลังจากนี้สมาคมฯ จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาทนายความในการให้คำปรึกษา และการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ทางด้านกฎหมาย ซึ่งสภาทนายความพร้อมเปิดโอกาสให้สมาคมฯส่งสมาชิกเข้าร่วมอบรมผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี นำมาซึ่งการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ของสมาคมฯ ในลำดับต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2566

Written by : kpis_officer Posted on : February 22, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ในเบื้องต้นเลขาธิการสมาคมฯ รายงานผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 1,382,257.40 บาท จากนี้จะนำไปใช้ในงานต่างๆของสมาคมฯ และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าต่อไป พร้อมคาดหวังว่าการจัดการแข่งขันปีหน้าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นเดียวกับในครั้งนี้ […]

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา

Written by : kpis_officer Posted on : February 7, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram การจัดงานแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วม 164 ท่าน ทั้งหมด 41 ก๊วน แบ่งเป็น ทีม VIP 26 ก๊วน ทีมทั่วไป 15 ก๊วน บรรยากาศหลังจากหยุดการแข่งขันไป 2 ปีเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนานทั้งช่วงระหว่างการแข่งขัน และช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น ที่ทางสมาคมมีการจัดเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อรองรับทุกท่านที่เข้าร่วมงานให้ได้รับบริการ และการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมรางวัลมากมายที่ได้รับติดมือกลับบ้านกันทุกคน Events การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายด้วยความรักความสามัคคี ดังปณิธานของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่ว่า “สามัคคีคือพลัง” แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมของสมาคมครั้งต่อๆไปค่ะ ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Written by : kpis_officer Posted on : December 16, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.40 น. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหารและตัวแทนคณะกรรมการกลางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Events ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next