Alumni Award

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

ดร.วิกร ภูวพัชร์

ปปร 26, ปศส 10

เกียรติประวัติ

  • ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) และบริษัทในเครือ)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรปปร 26, ปศส 10 สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานที่โดดเด่น

  • คิดค้นและผลิตตู้น้ำหยอดเหรียญจำหน่ายทั่วประเทศ
  • คิดค้นระบบกรองน้ำรูปแบบใหม่เป็นรถผลิตน้ำดื่มและน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554
  • มอบทุนการศึกษาในโครงการช้างเผือก SCK เพื่อเด็กด้อยโอกาส
  • ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 มอบสิ่งของให้เด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องทุกปี