Alumni Award

ดร.ศักดิ์ชาย ศรีมานพ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

ดร.ศักดิ์ชาย ศรีมานพ

ปปร 25

เกียรติประวัติ

  • เจ้าของกิจการ บริษัท วิษณุภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี จาก สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน
  • ปริญญาโท จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
  • ปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • หลักสูตรปปร 25 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงระดับสูง (มส.12)

ผลงานที่โดดเด่น

  • มอบยารักษาโรคให้แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดใน อ.ปากช่อง
  • เป็นผู้ริเริ่ม สนับสนุน และผลักดันการจัดตั้ง รพ.สนามเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
  • ก่อตั้งโครงการบริจาคแว่นตา และโครงการพัฒนาห้องน้ำในเขตชุมชน
  • ดำรงตำแหน่ง กต.ตร.สภ.หนองสาหร่าย และ สภ.มวกเหล็ก เพื่อสนับสนุนงานตำรวจในพื้นที่