Alumni Award

นางพชรพรรณ มาตรศรี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

นางพชรพรรณ มาตรศรี

ปศส 19

เกียรติประวัติ

  • ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  • ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี
  • หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี
  • ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาศูนย์หัตถกรรมผ้าทออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การศึกษา

  • ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร ปศส 19 สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานที่โดดเด่น

  • ผู้ก่อตั้งสมาคมจิตอาสาดอกแก้ว
  • รางวัลสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2558
  • รางวัลสตรีไทยดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2559
  • รางวัลสิงห์ทอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2561
  • รางวัลผู้หญิงเก่ง สาขานักพัฒนา จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.2562
  • รางวัลอาสาสมัครดีเด่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563