Alumni Award

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

TAG 5

เกียรติประวัติ

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรTAG5 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตร วพน 12
  • หลักสูตร วตท 26

ผลงานที่โดดเด่น

  • โครงการ PTT Station เติมเต็มความห่วงใย ร่วมช่วยไทยพ้นวิกฤต Covid-19
  • ร่วมกับสำนักอนามัย จัดพื้นที่ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนรวมกว่า 100,000 คน
  • จัดทำกล่อง Together box ชุดยาและเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลรวมกว่า 20,000 ชุด
  • นำพาองค์กรประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมากมาย อาทิ
   • Thailand’s Most Admired Brand Award
   • Thailand Top Company Award เป็นต้น