Alumni Award

นางสาวอรสา ขาวงาม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

นางสาวอรสา ขาวงาม

ปศส 19

เกียรติประวัติ

  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอ เอส ดี จำกัด และบริษัทในเครือ
  • กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

การศึกษา

  • ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กำลังศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • หลักสูตร ปศส 19 สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานที่โดดเด่น

  • นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จโดยได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2021 และ รางวัล ASEAN Energy Award 2021
  • ก่อตั้งโครงการ โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม
  • เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อาทิ
   • งาน ISAN Hackathon: Smart City 2562
   • งาน Dev Mountain Tech Festival
  • สนับสนุนการสร้าง รพ.สนามหลายแห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19
  • ร่วมปลูกป่าทดแทน รวมถึงปลูกป่าในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อคืนธรรมชาติสู่ชุมชน