Alumni Award

นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

นายชาญยุทธ เฮงตระกูล

ปปร 9

เกียรติประวัติ

  • ประธานกรรมการบริษัท เฮช-โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • ประธานสภาจังหวัดชลบุรี
  • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  • หลักสูตรปปร 9 สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานที่โดดเด่น

  • ได้รับรางวัลคนดีศรีเมืองชล
  • ได้รับเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา
  • นายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย และผู้จัดการกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย เอเซี่ยนเกมส์ อินซอน ประเทศเกาหลี