Organize Award

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2565

ขึ้นรับรางวัลโดย นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส  ฟลาวมิลล์ จำกัด

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ในประเทศ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs ได้แก่

  1. โครงการปันรัก ปันน้ำใจ สู่ผู้ป่วยจิตเวช จัดโครงการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช ที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนในการจ้างงาน และเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวชในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมในสังคม
  2. ได้รับประกาศเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
  3. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน
  4. โครงการปันสุข ร่วมสู้ภัยโควิด-19 บริษัทได้บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากวิกฤติโควิด-19
  5. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 6,096 ครัวเรือน
  6. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและโครงการคัดแยกขยะ โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้ปริมาณมาก จนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม