Organize Award

บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2565

ขึ้นรับรางวัลโดย นายวุฒิพงศ์ วนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด

บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด

เป็นผู้นำในการพัฒนาสมุนไพร และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม

    บริษัทเอกยงวงศ์ ได้พัฒนาสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่ตั้งแต่ปี 2532 ที่ได้สร้างความเสียหายนับร้อยล้านบาท ให้กับภาคการเกษตรของไทย

    บริษัทได้ทำการวิจัยพบว่าสาร ในเมล็ดชาน้ำมัน มีสรรพคุณกำจัดหอยเชอรี่ได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงได้พัฒนาสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่ “ตรานกปากห่าง” อย่างจริงจังกว่า 10 ปี ลดปริมาณการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ปีไม่ต่ำกว่า 400 -500 ล้านบาท และที่สำคัญสามารถช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องสัมผัสตรงกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อีกด้วย

    นอกจากนั้นบริษัทยังเล็งเห็นว่า ประเทศไทยยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน จึงได้พัฒนาปุ๋ยเคมี - อินทรีย์อยู่ในกระสอบเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลาให้กับเกษตรกร ในตรา “นกปากห่าง” เช่นกัน เพื่อพัฒนาการเกษตรและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย