Alumni Award

พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2565

พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล

ปปร 21, ปรม 10, ปธก 5

เกียรติประวัติ

  • ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตร COBRA GOLD 2002
  • หลักสูตรระดับสูงด้านงานสอบสวน หลายหลักสูตรจากสถาบัน FBI National Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรปปร 21, ปรม 10, ปธก 5 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตร วตท23
  • หลักสูตร บยส 20

ผลงานที่โดดเด่น

  • ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่น” ประจำปี2560 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • รางวัล ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ประจำปี 2557 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2558 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  • รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา “ต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ประจำปี 2559
  • รางวัล “เกียรติยศจักรดาว ” ประจำปี 2560 จากมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร