Organize Award

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2565

ขึ้นรับรางวัลโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน และมีการดำเนินงานเพื่อสังคมควบคู่กันไปอย่างสมดุล เห็นได้ชัดจากการจัดโครงการต่างๆเพื่อสังคมอาทิ

 1. โครงการลมหายใจเดียวกัน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร
 2. จัดตั้งสายด่วนจิตอาสา เพื่อให้คำแนะนำและส่งรถพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดถึงบ้าน
 3. โครงการลมหายใจเพื่อน้อง เป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 4. โครงการ Restart Thailand เป็นโครงการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 รวมกว่า 48,843 อัตรา
 5. โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ของกลุ่ม ปตท. เช่น Solar Cell โดรนเพื่อการเกษตร และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น
 6. ร่วมจัดตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ด้วยการพัฒนางานวิจัยระดับแนวหน้า
 7. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่
 8. ได้ใช้ศักยภาพขององค์กรที่มีอยู่ สร้างคุณค่าร่วมเชิงสังคม จนได้รับรางวัลมากมายอาทิ
  • รางวัล SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor”
  • รางวัล Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2020 สาขา Green Leadership เป็นต้น