Organize Award

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2566

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  1. มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 750 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องมากว่า 13 ปี เป็นจำนวนเงิน 130,000,000 บาท
  2. มอบทุนสนับสนุน กองทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท
  3. จัดทำรายการ บุญไม่จำกัด มาเป็นเวลากว่า 11 ปี ช่วยเหลือคนทั่วประเทศกว่า 3,000 ครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 66,000,000 บาท
  4. สร้างและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดกว่า 189 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท
ดังนั้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น องค์กรดีเด่น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2566

คลิปสัมภาษณ์