บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

Organize Award บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทย ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ มีความประหยัด และทันสมัยเข้ากับเทรนด์โลกยุคใหม่ โดยมีการพัฒนาแผ่นฟอกอากาศพิเศษ ที่ได้ศึกษาวิจัยมากว่า 10 ปี อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ภายในแอร์ได้เองกว่า 30 รายการ รวมถึง ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้เป็นรายชั่วโมงและรายวัน อีกทั้ง มีหมวดประหยัดไฟ และยังสามารถติดตั้ง GPS ควบคุมการเปิดปิด และกำหนดอุณหภูมิได้จากทุกสถานที่ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนอากาศภายในคลินิคทันตกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาในช่วงของการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศลดลง และลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ทันตแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในคลินิคทันตกรรมอีกด้วย ดังนั้น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจึงสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น […]

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

Organize Award บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2566 ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 750 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องมากว่า 13 ปี เป็นจำนวนเงิน 130,000,000 บาท มอบทุนสนับสนุน กองทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท จัดทำรายการ บุญไม่จำกัด มาเป็นเวลากว่า 11 ปี ช่วยเหลือคนทั่วประเทศกว่า 3,000 ครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 66,000,000 บาท สร้างและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดกว่า 189 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท ดังนั้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น องค์กรดีเด่น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2566 […]

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

Organize Award บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2566 บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มาเป็นเวลากว่า 80 ปี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ โดยได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมในหลายๆด้าน อาทิ โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านกิจกรรมทางสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดทำ video clip เกี่ยวกับเรื่องความดี และความซื่อสัตย์เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โครงการสหพัฒน์ให้น้อง เป็นการจัดรายการโทรทัศน์สร้างสรรคืสังคม ด้วยการเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 7 ปี รวมแล้วกว่า 180 โรงเรียน โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ เป็นกิจกรรมการทบทวนความรุ้เพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ โดยได้จัดติดต่อกันต่อเนื่องมามากกว่า 25 ปี โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีอีกด้วย มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มากขึ้น ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ […]