Organize Award

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทย ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ มีความประหยัด และทันสมัยเข้ากับเทรนด์โลกยุคใหม่ โดยมีการพัฒนาแผ่นฟอกอากาศพิเศษ ที่ได้ศึกษาวิจัยมากว่า 10 ปี อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ภายในแอร์ได้เองกว่า 30 รายการ รวมถึง ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้เป็นรายชั่วโมงและรายวัน อีกทั้ง มีหมวดประหยัดไฟ และยังสามารถติดตั้ง GPS ควบคุมการเปิดปิด และกำหนดอุณหภูมิได้จากทุกสถานที่ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนอากาศภายในคลินิคทันตกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาในช่วงของการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศลดลง และลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ทันตแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในคลินิคทันตกรรมอีกด้วย

ดังนั้น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจึงสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น องค์กรดีเด่น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2566