Organize Award

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2566

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มาเป็นเวลากว่า 80 ปี

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ โดยได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมในหลายๆด้าน อาทิ

 1. โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านกิจกรรมทางสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดทำ video clip เกี่ยวกับเรื่องความดี และความซื่อสัตย์เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ
 2. โครงการสหพัฒน์ให้น้อง เป็นการจัดรายการโทรทัศน์สร้างสรรคืสังคม ด้วยการเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 7 ปี รวมแล้วกว่า 180 โรงเรียน
 3. โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ เป็นกิจกรรมการทบทวนความรุ้เพื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ โดยได้จัดติดต่อกันต่อเนื่องมามากกว่า 25 ปี
 4. โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีอีกด้วย
 5. มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มากขึ้น
 6. ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยลดค่าครองชพในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
 7. โครงการจ้างงานคนพิการในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
 8. ได้ใช้ศักยภาพขององค์กร สร้างคุณค่าร่วมเชิงสังคม จนได้รับรางวัลมากมายอาทิ
  • เกียรติบัตร “จิตอาสาทำดี...มีคนเห็น” จากกรมประชาสัมพันธ์
  • ใบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรจิตอาสา” จากหนังสือพิมพ์ The Nation

ดังนั้น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จึงสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น องค์กรดีเด่น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2566