บริษัท เอกยงวงค์ จำกัด

Organize Award บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2565 ขึ้นรับรางวัลโดย นายวุฒิพงศ์ วนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด Previous Next บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด เป็นผู้นำในการพัฒนาสมุนไพร และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทเอกยงวงศ์ ได้พัฒนาสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่ตั้งแต่ปี 2532 ที่ได้สร้างความเสียหายนับร้อยล้านบาท ให้กับภาคการเกษตรของไทย บริษัทได้ทำการวิจัยพบว่าสาร ในเมล็ดชาน้ำมัน มีสรรพคุณกำจัดหอยเชอรี่ได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงได้พัฒนาสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่ “ตรานกปากห่าง” อย่างจริงจังกว่า 10 ปี ลดปริมาณการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ปีไม่ต่ำกว่า 400 -500 ล้านบาท และที่สำคัญสามารถช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องสัมผัสตรงกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทยังเล็งเห็นว่า ประเทศไทยยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน จึงได้พัฒนาปุ๋ยเคมี – อินทรีย์อยู่ในกระสอบเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลาให้กับเกษตรกร ในตรา “นกปากห่าง” เช่นกัน เพื่อพัฒนาการเกษตรและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

Organize Award บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2565 ขึ้นรับรางวัลโดย นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส  ฟลาวมิลล์ จำกัด Previous Next บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ในประเทศ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs ได้แก่ โครงการปันรัก ปันน้ำใจ สู่ผู้ป่วยจิตเวช จัดโครงการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช ที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนในการจ้างงาน และเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยจิตเวชในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมในสังคม ได้รับประกาศเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน โครงการปันสุข ร่วมสู้ภัยโควิด-19 บริษัทได้บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากวิกฤติโควิด-19 […]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Organize Award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2565 ขึ้นรับรางวัลโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Previous Next บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน และมีการดำเนินงานเพื่อสังคมควบคู่กันไปอย่างสมดุล เห็นได้ชัดจากการจัดโครงการต่างๆเพื่อสังคมอาทิ โครงการลมหายใจเดียวกัน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร จัดตั้งสายด่วนจิตอาสา เพื่อให้คำแนะนำและส่งรถพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดถึงบ้าน โครงการลมหายใจเพื่อน้อง เป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โครงการ Restart Thailand เป็นโครงการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 รวมกว่า 48,843 อัตรา โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ของกลุ่ม ปตท. […]